Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A romák foglalkoztatási helyzete

Létrehozva: 2005. január 27.
Módosítás: 2005. január 27.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Tavaly a munkaügyi központok által nyert 30 pályázatból mintegy 12 a roma munkanélküliek képzését, foglalkoztatását is célozta. A megyei munkaügyi központok programjaira hárommilliárd forintot fordítanak, míg 2004 és 2006 között az EQUAL program támogatási kerete meghaladja a 40 millió eurót.
A hazai cigányság munkaerő-piaci integrációját számos tényező nehezíti. Közismert, hogy a roma munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele az átlaghoz mérten kedvezőtlenebb, magas körükben a 8 osztályt végzettek és az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya.
A település elhelyezkedéséből adódó hátrányok, foglalkoztatási diszkrimináció, roma szervezetek megosztottsága, munkaadók fogadókészségének hiánya, az érintett munkanélküliek munkavállalási hajlandóságának alacsony szintje, tartós legális foglalkoztatás hiánya is nehezíti az integrációt.
A cigányság munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az elmúlt időszakban komoly erőfeszítések történtek. A célcsoport helyzetének javításával összefüggő feladatokat és tevékenységeket - a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programmal közösen - egy intézkedési terv határozta meg.
A tervben foglaltak összhangban állnak a Kormányprogrammal, a Nemzeti foglalkoztatási akcióterv romákat érintő irányvonalaival, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által kiadott ágazati célokkal.
Központi munkaerő-piaci rétegprogramok
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium információi szerint tavaly a munkaügyi központok által nyert 30 pályázatból mintegy 12 a roma munkanélküliek képzését, foglalkoztatását is célozta, illetve betanító vagy szakmát adó képzésekkel az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést kínálta.
A programok megvalósítása már elkezdődött: a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ szervezésében "Közösen a parlagfű ellen" című projekt résztvevői létszáma 43, forrása 15,6 millió forint.; Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ gondozásában "Új esély" helyi foglalkoztatási program 45 roma munkanélküli bevonásával, 18,6 millió forint forrásráfordítással; Tolna Megyei Munkaügyi Központ "Településfejlesztő" pályázatának résztvevői létszáma 60 fő, a felhasználható keret pedig 20,5 millió forint.
Ezen programok széles partnerségi együttműködésben valósulnak: települési önkormányzatok, regionális képző központok, kisebbségi önkormányzatok, családsegítő központok, gazdasági szervezetek és civil szervezetek közreműködésével.
A központi munkaerő-piaci rétegprogramokra összesen 1,5 milliárd forintot különítettek el.
Nemzeti fejlesztési terv, Humánerőforrás-fejlesztés operatív program intézkedései
HEFOP/2004/2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzéséről és foglalkoztatásáról szóló pályázat célja : az érintettek munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésükön keresztül. Továbbá a célcsoportba tartozó munkanélküliek foglalkoztatással összekapcsolt, állam által elismert szakképesítés biztosítása. Fogyatékossággal élők esetén a betanított szintű képzettség is elfogadható.
A pályázati kiírásra 143 munka érkezett be, melyeken keresztül közel 8,5 milliárd forintot igényeltek a pályázók. A beküldött anyagok szakmai-pénzügyi értékelése megtörtént, a roma érintettség kimutatására hamarosan sor kerül.
HEFOP/2004/2.3.2 Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások - A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítására szóló kiírás feladata: a célcsoportba tartozók - kiemelt hangsúlyt fektetve a 12 hónapon túl munka nélkül lévőkre - munkaerő-piaci reintegrációjának segítése intenzív tanácsadással és gyors munkába állítással.
A kiírásra 91 pályázat érkezett be, melyek keretében közel 4,7 milliárd forintot igényeltek a pályázók. Ugyanezeket a pályázatokat előreláthatólag 2005 májusában újra kiírják.
EQUAL közösségi kezdeményezés
Az EQUAL program olyan kísérleti, innovatív kezdeményezéseket támogat, melyek a diszkrimináció különböző formáinak felszámolására irányulnak. Ezek megvalósítását - a Strukturális Alapok terhére - 2004 és 2006 között 40,2 millió euróval támogatják, amelyből 10 millió eurót a magyar állam biztosít - áll a tárca közleményében.
A pályázati kiírásra 170 pályamunka érkezett be, amelyből 39 nyert támogatást. A projektek mintegy egynegyede a roma lakosság esélyegyenlőségének megteremtését célozza.
Kirekesztődés elleni küzdelem
Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen szóló program célkitűzése a tartós munkanélküliek, különösen a romák foglalkoztathatóságának javítása olyan helyi kezdeményezések támogatásával, amelyek a tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra jutását segítik képzéssel egybekötött foglalkoztatással. A program költségvetése összesen 28,1 millió euró, közel 7,17 milliárd forint.
Az első körben beérkezett 108 pályázat közül 33 projekt; a másodikban 49 pályázat közül 25 nyert támogatást. A bevont munkanélküliek száma tervenként minimum 50, azaz az országban összesen minimum 2900 fő.
Közmunka
A közmunkaprogramok egyik legfontosabb célja a cigányság életviszonyainak javítása, foglalkoztatásuk segítése. A 2004. évben meghirdetett pályázatok céljai között szerepel a romák életkörülményeinek javítása, lakókörnyezetük rendbetétele, valamint a cigánytelepek felszámolása. Az elmúlt évben a közmunkaprogramokban részt vett roma lakosság létszáma elérte a 4515-öt.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány programjai
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatásával 2004-ben 6 olyan támogatási program valósult meg, illetve bonyolódik folyamatosan, amely a roma lakosságot, a roma munkanélkülieket érinti.
1.) Integrált roma foglalkoztatási központi program - IRFKP - (Pest megye) célja, hogy szakmai együttműködés keretében az érintettek foglalkoztatását elősegítése, 2003. január 1-jétől 2005. december 31-ig.
Célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű, roma kisebbséghez tartozó, fiatal és fiatal felnőtt munkanélküliek és nem romák, akik rendelkeznek legalább befejezett általános iskolai 6. osztállyal, vállalják a képzésben való részvételt, illetve olyan idősebb korosztályba tartozók, akik támogatással foglalkoztathatók. Támogatási kerete 119,551 millió forint.
2 .) Integrált roma központi foglalkoztatási program (Jász-Nagykun-Szolnok megye) az IRFKP kiterjesztéseként hasonló célkitűzésekkel életre hívott program 2004. február 12-től 2006. január 31-ig.
Célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű, roma kisebbséghez tartozó, fiatal munkanélküliek, és nem romák, akik rendelkeznek legalább befejezett általános iskolai 8. osztállyal, és vállalják a képzést, illetve olyan roma kisebbséghez tartozó tartós munkanélküliek, akik támogatással foglalkoztathatók.
A program várható eredményei: a humánszolgáltatás keretében egyrészt folyamatosan nyújtandó szolgáltatások (pl.: pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, közösségfejlesztés), másrészt tervezett előadások (pl.: bűnmegelőzési, drogmegelőzési, mentálhigiénés, egészséges életmód, diszkriminációellenes, impulzus, reintegráló, álláskeresési technikák) nyújtása. Az érintett létszám legalább 150 fő, a támogatási kerete 26,0146 millió Forint.
3.) Roma foglalkoztatási program célja: korszerű, növekedést felmutató cigány közösségi vállalkozási projektek támogatásával elősegíteni a munkanélküliek foglalkoztatását, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációját.
Időtartama: 1+1+1 év (összesen 3 év), célcsoportja a 16 életévüket betöltött, roma származású munkanélküliek, valamint a már támogatásban részesülő szervezetek által már foglalkoztatottak. Az erre szánt támogatási kerete 190 millió forint
4.) Roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történő foglalkoztatásának és képzésének célja: a r oma munkanélküliek munkaerő-piaci versenyképességének javítása képzettségi szintjük emelésével, új munkahelyek létrehozásával a közoktatási szektorban.
Elsősorban azokat célozza meg, akik: hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, regisztrált roma munkanélküliek, valamint kapcsolatban állnak (szülők, volt diákok, egyéb) a befogadó közoktatási intézménnyel, és legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.
A program teljes időtartama: 2003. szeptember 1-jétől 2007. augusztus 31-ig + 2 év továbbfoglalkoztatás, támogatási kerete mintegy 570 millió forint.
5.) Kisebbségi Kulturális és Módszertani Intézményhálózat (Országos Cigány Önkormányzat) programjának célja : képzési, foglalkoztatási projektek indítása, mely során a célcsoport tagjai gyakorlatszerző foglalkoztatás keretében szerzik meg a szakmai végzettséget.
A várható eredmény, hogy növekszik a roma szervezetek szakmai kapacitása, létrejön egy térségi (regionális és megyei) foglalkoztatási szakértői, tanácsadó és szervező hálózat. A képzés és a foglalkoztatás 8 hónapig tart, támogatási kerete 50 millió forint.
6.) Országos roma foglalkoztatásszervező hálózat : a cigányság munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése érdekében támogatja a foglalkoztatást elősegítő intézményrendszer, a civil szervezetek együttműködését. A roma foglalkoztatásszervező menedzser figyelemmel kíséri a megyékben, kistérségekben folyó, a cigányságot érintő, a foglalkoztatásukat, munkaerő-piaci integrációjukat segítő intézkedések végrehajtását, valamint ezekben a programokban aktívan közreműködik.
A tervek szerint a foglalkoztatásszervezők 2005. szeptember 1-jétől köztisztviselőként folytatják munkájukat. A projekt támogatási kerete több, mint 80 millió forint.
Megyei programok
A megyei munkaügyi központok gondozásában tavaly is számos munkaerő-piaci komplex program (különböző szolgáltatások nyújtása, felzárkóztató képzés és támogatott foglalkoztatás egymásra épülése) segítette a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek növelését.
Az 55, romákat érintő projektben mintegy 4700-an vesznek részt, a támogatásra fordított forrás meghaladja a 3 milliárd forintot. Ezek több éves futamidejűek, egy részük a 2004. év folyamán befejeződött, ugyanakkor újabbak is indultak, melyek 2004 és 2006 között valósulnak meg. Jelenleg a 2005. évi programok, intézkedések tervezésének időszaka folyik.
Ugrás vissza Ugrás vissza...