Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztató az eva hatálya alá történő bejelentkezésről

Létrehozva: 2006. december 13.
Módosítás: 2006. december 13.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2006. december 13.
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2007. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2007. évre új adózóként bejelentkezhet
- az egyéni vállalkozó;
- a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
- a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.
Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2007. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2006. december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 06103. számú, illetve 06203. számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH igazgatóságon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2006. december 20-ig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig, a JNY-07. számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimum járulékalapot (131 000 forint) meghaladó járulékalap után fizetik meg.
A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2006. november 22-től letölthetőek az APEH internetes honlapjáról, valamint 2006. december 6-tól kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.
A bejelentkezéssel kapcsolatos változás a 2007. évre egyszerűsített vállalkozói adót (továbbiakban: eva) választani kívánók esetében, hogy az Eva tv.-ben meghatározott folyamatos tevékenység végzésére irányuló feltétel, valamint a bevétel elérésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra a magánszemély egyéni vállalkozóra, aki tevékenységét ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, vagy szolgálatát közjegyzőként, önálló bírósági végrehajtóként szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül.
Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, végzést fognak kapni.
Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2006. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2007. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani.
Azok a 2006. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2007. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2006. december 1-je és 20-a között szintén a 06103. számú, illetve a 06203. számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2006. december 20-ig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2006. december 20-án nem felel meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, továbbá Illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye. Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2007. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy bejelenti, hogy 2006. december 20-án nem felel meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, továbbá Illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása van, a 2007. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek.
Ugrás vissza Ugrás vissza...