Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁSZ-jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Cikk:

Állami Számvevőszék
Budapest, 2009. március 26.


A Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzését eredetileg az ÁSZ a 2007. évi ellenőrzési tervében 2007. május hóra ütemezte, amelyet a Párt kérésére – a működési és gazdálkodási dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása érdekében – 2007. június 1-jére halasztott. Tekintettel arra, hogy a szükséges 2005-2006. évi működési és gazdálkodási doku-mentációk hiányában nem volt adott a vizsgálat program szerinti, határidőben történő végre-hajtásának feltétele az ÁSZ átütemezte az ellenőrzés időpontját, lehetőséget biztosítva az eredményes vizsgálat lefolytatásához szükséges felkészülésre. A Párt 2005-2006. évi gazdál-kodásának helyszíni ellenőrzése a 2008. évi ellenőrzési tervben 2007. évről áthúzódó ellenőr-zésként került ismételten betervezésre.

A Párt a 2005. évi beszámolóját a párttörvényben előírt határidőben, a Magyar Közlönyben megjelentette, amit más bevételi és kiadási összegekkel, belső tartalommal 2008. novemberben a Magyar Közlöny hivatalos mellékletében újra közzétett. Egyidejűleg – másfél éves késede-lemmel – pótolta a 2006. évi beszámoló nyilvánossá tételét. A Párt a párttörvény előírása elle-nére az éves beszámolóit saját honlapján nem jelenítette meg, az egyéb hozzájárulásokat, ado-mányokat nem megfelelően részletezte, továbbá 2005. évben a 3000 ezer Ft magánszemélytől származó értékhatár feletti adományt elmulasztotta nevesíteni. A szabálytalanságokat a jelen-leg hatályos párttörvényi előírások nem szankcionálják. Az Állami Számvevőszék erre is figye-lemmel támogatja a pártfinanszírozás átláthatóvá tételét szolgáló törvénymódosító javaslatok elfogadását.

A Párt a 2005-2006. évi gazdálkodás törvényességi ellenőrzéséhez nem tudta rendelkezésre bocsátani az eredeti pénzügyi bizonylatokat, hiteles könyvviteli nyilvántartásokat. A Párt nem biztosította az eredeti bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli törvényi előírásokat. A gazdálkodási dokumentumok hiányában az ellenőrzés által nem volt megítélhető a 2005. és 2006. évi beszámolók megbízhatósága és valódisága, a beszámolók alapjául szolgáló könyvve-zetés szabályszerűsége, illetve egyezősége; a bizonylati elv és fegyelem előírásainak érvényesü-lése; a gazdálkodó és bevételszerző tevékenység jogszerűsége, valamint a gazdálkodással ösz-szefüggő egyéb jogszabályok betartása.

A Pártnál 2005. március 1-jei hatállyal módosult a gazdálkodás rendje. A megváltozott hatás-köri és feladat-megosztási szabályozásnak megfelelően elmaradt a számviteli szabályzatok aktualizálása. A vizsgált időszak gazdasági eseményeinek könyvelésére, valamint nem a párt-törvényben meghatározott beszámoló elkészítésére, hanem a pártokra nem vonatkozó „számvi-teli törvény szerinti egyéb szervezetek” beszámolójára utólag, 2007 áprilisában kötöttek meg-bízási szerződést.  A hiba összefüggött azzal, hogy a Párt a gazdálkodási rendjében a pártbe-számoló összeállítása kapcsán indokolatlanul kihagyta a párttörvényre való hivatkozást. A bel-ső ellenőrzési rendszer szabályozott működését, illetve az ÁSZ előző felhívása alapján készült intézkedési terv végrehajtását dokumentumok nem igazolták.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett felhívtuk a Párt elnökének fi-gyelmét, hogy a számviteli törvény rendelkezéseire figyelemmel tegyen intézkedéseket a hi-ányzó eredeti pénzügyi dokumentumok pótlására, biztosítsa az éves beszámoló elkészítése és közzététele során a párttörvény előírásainak betartását. Gondoskodjon a számviteli szabályo-zás gazdálkodási renddel való összhangjáról, szerezzen érvényt a számviteli törvény bizonylat megőrzésre vonatkozó szabályainak és intézkedjen a belső ellenőrzési rendszer működésének dokumentálásáról.

Az elkészített jelentés az Interneten, a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...