Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁSZ-jelentés a nemzeti audiovizuális vagyon működtetésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

Cikk:

Állami Számvevőszék
Budapest, 2009. április 29.


Az Állami Számvevőszék a közelmúltban befejezte a nemzeti audiovizuális vagyon működte-tésére fordított pénzeszközök hasznosulásának 2004-2007. évek közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.

A nemzeti kulturális örökség audiovizuális részének megőrzése és gyűjtése a társadalom ki-emelten fontos érdeke. Megőrzése érdekében az ellenőrzött időszakban felhasznált 40,3 Mrd Ft nagyobb része, 83%-a költségvetési támogatásból származott, melynek felhasználására a nemzeti audiovizuális vagyon pontos meghatározása, az ehhez tartozó alkotások körének, leg-veszélyeztetettebb kategóriába sorolásának felmérése nélkül került sor.

A hatályos jogszabályok nem szabályozták egységesen a nemzeti örökség részét képező audio-vizuális értékek megőrzését, nyilvántartását. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló tv.-ben (NAVA tv.) megfogalmazottak nem következetesek és nem egyértelműek, ugyanis a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a megfelelő forrás és a jogszabályi háttér hiányá-ban nem tudja megszerezni, rendszerezni és tárolni más archívumok által már összegyűjtött és őrzött műsorszámokat. Az állam tulajdonában álló társaságoktól költségvetési támogatással megvásárolt audiovizuális alkotások az állam nyilvántartási rendszerébe jelentős késéssel, vagy egyáltalán nem kerültek átvezetésre. A szakmai felügyeleti irányítás többször változott, a dön-téshozói beavatkozások rendszere sem volt egységes. A közpénzek átlátható módon történő felhasználása és eredményessége, valamint a vagyon védelme és az állományban bekövetkező változások nyomon követése nem volt biztosított.   

Az audiovizuális közvagyon jelentős része nem köthető egyetlen intézménytípushoz, őrzésére nem alakult ki szakmailag tiszta profilú intézményrendszer, amely megnehezítette a közvagyon helyzetének áttekintését. A nemzeti vagyonnak tekintett audiovizuális közgyűjteményekkel rendelkező szervezetek egységes szakmai koncepció – irányítási, szabályozási és finanszírozási elveken alapuló – stratégia és évenkénti feladatterv nélkül működtek. Ezért a nemzeti audiovi-zuális vagyon kezelése során kialakult párhuzamosságok, valamint a széttagolt elhelyezés meg-nehezítette a rendelkezésre álló pénzforrások koncentrált és eredményes felhasználását is.

A közszolgálati műsorszolgáltatók által gyártott műsorokat jelenleg három helyen gyűjtik, me-lyeket az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) hatósági feladatainak ellátása kereté-ben rögzít. Az eltérő minőségű, de közel azonos tartalmú műsorszámok vonatkozásában egye-dül a NAVA rendelkezik visszakereshető nyilvántartási rendszerrel és a nagyközönség számá-ra az ún. NAVA pontokon (a nemzeti audiovizuális archívumban lévő adatok elérésére szolgá-ló elektronikus hozzáférési lehetőség) keresztül biztosít széles körű elérhetőséget.  

A NAVA tv. az audiovizuális köteles példány gyűjtési kötelezettségét a minőségi paraméterek meghatározása nélkül írja elő, szemben a Mozgóképről szóló 2004 évi II. sz. törvénnyel (Film tv.), ahol a köteles példány fogalma és minősége meghatározott. A NAVA tv. az audiovizuális köteles példány gyűjtését csak a műsorszámokra írja elő, a törvényben használt audiovizuális nemzeti vagyon fogalmi körbe viszont a filmalkotások és más audiovizuális gyűjtemények anyagai is beletartoznak, amelyekre viszont a törvény hatálya nem terjed ki. A műsorszolgálta-tók által sugárzott műsorszámok közül a NAVA archívumába kerülő műsorszámok meghatáro-zása és kiválasztása az Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület feladata lenne, amelynek létrehozásáról 2006 óta nem született döntés.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló filmszakmai társaságok nem tartoz-nak a tartósan állami tulajdonban maradó vagyoni körbe. Egységes ágazati koncepció és irányítás hiányában a filmes portfolióval kapcsolatos, többször változtatott tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó állami pénzeszközök felhasználása célszerűtlen volt. A Dialóg Filmstúdió Kft. és a filmstúdiók közötti filmjog vásárlási szerződéseket jóváhagyó kormányhatározat tartalmazta, hogy a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok az állam kincstári vagyonába, a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz (KVI), majd a Film tv.-ben foglaltaknak megfelelően – 2005. december 1-jéig – a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) vagyonkezelésébe kerüljenek. A határozat végrehajtása elmaradt. A Film tv.-ben nincs konkrét határidő az állam tulajdonában álló, de különböző szervezetek birtokában, illetve vagyonkezelésében lévő filmvagyon MNFA részére történő átadására. A kultúráért felelős miniszter a Film tv.-ben kapott felhatalmazása alapján jogkörében később járt el, amikor kiadásra került a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet. Ezért jogszabályi hivatkozás hiányában 2006. december 31-éig a filmstúdiók rendelkeztek az állami tulajdonú filmek hasznosítási jogával és a for-galmazási bevételekkel.

Az archívumok fenntartása és üzemeltetése a kötelező közszolgálati feladatellátáson belül, döntően a költségvetésből származó források felhasználásával történt és történik. A meglévő szabályozásban rejlő hiányosságok és a forrásfelhasználás ellenőrzésének az elmaradása miatt, a társaságok archiválással kapcsolatos többletkiadásait ellensúlyozni kívánó tranzakciók bevé-telei csak közvetve, részlegesen vagy egyáltalán nem az audiovizuális vagyonra kerültek fel-használásra, hanem működési kiadások fedezetére.

A nemzeti audiovizuális vagyon megőrzése és a felhasználói jogok Magyar Televízió Zrt. ar-chívumában őrzött műsorszámainak részbeni – NAVA számára történő – megszerzésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 2005. évi, valamint a 2006. évi költségvetése 9,989 Mrd Ft-ot biztosított, amelyből 7,023 Mrd Ft összegű forrást használtak fel. A műsorszámok átadásának módjáról és határidejéről a szerződésekben nem rendelkeztek, a NAVA-t működtető Neumann Kht. információja szerint az átadás 2008. november 30-ig 40%-ban teljesült. Az MNV Zrt. nyilatkozata alapján a felhasználási jogok az állami vagyonkezelő nyilvántartásában nem szerepelnek, a költségvetési támogatás biztosítása ellenére a felhasználási jogok állami tulajdonba vétele nem teljesült.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy intézkedjen az audiovizuális kulturális örökség megtartása érdekében közép- és hosszú távú feladatterv készítéséről; kezdeményezze a jogszabályok közötti átfedések megszüntetését; valamint intézkedjen az archívumokban őrzött vagyon átfogó felméréséről és egységes nyil-vántartási rendszerének kialakításáról. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek javasol-tuk, hogy intézkedjen az Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület létrehozásáról és törvényi működéséről, valamint a pénzügyminiszternek, hogy intézkedjen az MNV Zrt. rábízott nemze-ti filmvagyon MNFA részére történő átadásáról és hasznosításáról.

Az elkészített jelentés az Interneten, a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...