Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:ÁSZ-jelentés a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről

Cikk:

Állami Számvevőszék
Budapest, 2009. december 3.


Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszerének ellenőrzését a 2007. évben megújított, teljesítmény-ellenőrzési elemekkel kiegészített ellenőrzési program alapján folytatja a 2009. évben. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program alapján került sor.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a költségvetési és pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, változott-e a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége a hiányzó bevételi források pótlásában, eredményesen készült-e fel a szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát, valamint az Önkormányzat a 2009. évben kialakította-e és megbízhatóan működtette-e a gazdálkodás belső kontrolljait, a feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, és a belső ellenőrzés. Utóellenőrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelően hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a 2006-2009. években a költségvetési egyensúly nem állt fent. A költségvetési egyensúly biztosításához működési és felhalmozási célú hitel felvételét, értékpapírok értékesítését tervezték. A 2008-2009. évek költségvetési rendeleteiben a költségvetés bevételi főösszegének megállapításakor finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit is figyelembe vették a költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként. A 2006-2008. évi költségvetések végrehajtása során pénzügyi többlet keletkezett. A biztosított pénzügyi egyensúly ellenére az Önkormányzat a 2006. évben konkrét fejlesztési célok finanszírozásához hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel, a 2007. évben értékpapírt értékesített, továbbá a hosszú távú felhalmozási célok megvalósítása érdekében 5000 millió Ft összegű kötvényt bocsátott ki, melynek kilenctizedét befektették, illetve lekötött betétben helyezték el. Az Önkormányzat fizetőképessége jelentős mértékben javult, ugyanakkor pénzügyi helyzete eladósodási szempontból – a kötvénykibocsátással összefüggésben keletkezett hosszú távú fizetési kötelezettség miatt – kedvezőtlenül alakult.

Az Önkormányzat a szabályozottság és szervezettség tekintetében 2006 2008. I. félév között összességében nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatások felhasználására annak ellenére, hogy az európai uniós források igénybevételére benyújtott pályázatai a gazdasági programokban, ágazati koncepciókban megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódtak, a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és a lebonyolítás szervezeti és személyi feltételeit biztosították, a külső szervezettel kötött szerződésben a pályázat formai és szakmai követelményeinek biztosítására vonatkozóan meghatározták a pályázat készítő felelősségét, továbbá a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatok szabályozása kiterjedt az európai uniós támogatással megvalósuló feladatokra is. A szabályozásban azonban nem rögzítették a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve a döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget, a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés nem készült, így az nem terjedt ki az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra, nem írták elő fejlesztési feladatok lebonyolítását végző ellenőrzési kötelezettségeit. A 2008. II. félévtől az Önkormányzat felkészültsége eredményes, mivel a 2006-2008. I. félévében fennálló hiányosságait kiküszöbölte. Az Önkormányzat 2006-2008 között 22 pályázatot nyújtott be, melyekből 12 támogatásban részesült. A 2008. évben nem minden esetben tették közzé az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodásával összefüggő szerződések, valamint a nem normatív, működési és felhalmozási támogatások adatait.

A Polgármesteri hivatalban a 2008. évben a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, a kialakított belső kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában. A gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kialakított belső kontrollok működésének megbízhatósága gyenge volt, mert a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre teljesített kifizetései során a szakmai teljesítés igazolását nem végezték el. A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzési feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, a működésnél a kialakított kontrollok megbízhatósága összességében kiváló volt.

Az Önkormányzatnál az ÁSZ a 2006. évi átfogó ellenőrzésen túl a 2006-2008. évek között három vizsgálatot végzett. Az ellenőrzések során tett javaslatok 83%-át megvalósították, 17%-át részben hasznosították.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett a jogszabályi előírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg, melyek nagy részét a helyszíni vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel megvalósították. Javasoltuk, hogy a Közgyűlés elnöke tájékoztassa a Közgyűlést az ellenőrzés megállapításairól, segítse elő a javaslatok további megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása ér-dekében.

Az elkészített jelentés az Interneten, a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...