Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁSZ-összefoglaló a 2009. június 7-i EP-választás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

Cikk:

Állami Számvevőszék
Budapest, 2010. június 22.


Az választási feladatok lebonyolításához az Országgyűlés a 2009. évi költségvetési törvényben 4100 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyből a Közigazgatási és Elektronikus Köz-szolgáltatások Központi Hivatalához (továbbiakban: KEKKH) 3951 millió Ft-ot, a Külügy-minisztériumhoz (továbbiakban: KüM) 86 millió Ft-ot és az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) fejezeten belül 63 millió Ft-ot csoportosítottak át. A választás tervezett kiadás a 2004. évi EP választás tervezett kiadásainál 5,8%-kal alacsonyabb volt. A csökkenést a külképviseleti szavazás közel háromnegyedes, illetve a központi kiadások egyharmados csökkenésének és a helyi kiadások több mint egyharmados növekedésének együttes hatása okozta.

A KüM, az önkormányzatok és a regionális államigazgatási hivatalok (továbbiakban: RÁH-ok) a pénzügyi tervkészítési kötelezettségüknek eleget tettek. Általános hiányosság volt, hogy az önkormányzatok és a RÁH-ok a kiadásokat csak kiemelt előirányzat bontásban mutatták ki, azon belül a feladatonkénti részletezés elmaradt.

Az önkormányzatok a választás pénzügyi megvalósításához szükséges előirányzat-módosításokat az előirányzat felhasználását megelőzően az Áht. előírásával ellentétben nem hajtották végre, így fizetési kötelezettséget jóváhagyott kiadási előirányzat nélkül vállaltak. A területi választási irodák (továbbiakban: TVI-k) a választás pénzügyi fedezetének helyi vá-lasztási irodákat (továbbiakban: HVI-k) és országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákat megillető részét időben átutalták az érintettek részére.

A választással kapcsolatos dologi kiadások 546 millió Ft-os előirányzata 422 millió Ft-ra (77%-ra) teljesült, amelynek meghatározó tételei a szavazólapok előállításának ráfordításai, a KEKKH által elszámolt általános költségek és a szállítási költségek voltak. A dologi normatí-vák személyi jellegű juttatásokra történő átcsoportosításának lehetőségével az ellenőrzött köz-ségi, nagyközségi önkormányzatok kétharmada, a városi önkormányzatok 83,3%-a, a megyei önkormányzatok mindegyike élt. A RÁH-ok az átcsoportosítás lehetőségével nem éltek.

A választáshoz kapcsolódóan az OVI 48 tagja részére adott személyi juttatás kifizetésének átlaga 521 ezer Ft/fő, a legkisebb összeg 200 ezer Ft, a legnagyobb összeg 2610 ezer Ft volt. Az OVI vezetője, a helyettese és a 900 ezer Ft feletti juttatásban részesülő két fő céljutalma összegének meghatározásánál nem vették figyelembe, hogy a kitűzött célfeladat egy részét az érintett dolgozók munkaköri leírása is tartalmazta. A választási feladat végrehajtásához a személyi jellegű juttatások tekintetében legalább az ÖM rendeletben megállapított és részlete-zett normatívákat kellett biztosítani, ettől eltérően három HVI és egy TVI vezető az adott fel-adat ellátásához kapcsolódó normatívában meghatározott díjazást az érintettek részére nem fizette ki teljes összegben. A szabálytalanságot az utóellenőrzés nem tárta fel.

A KEKKH a választáshoz kapcsolódóan összesen kilenc közbeszerzési eljárást folytatott le. A beszerzések becsült értékére tekintettel közösségi eljárásrendben négy keret-megállapodásos eljárást, illetve három hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást hivatalos köz-beszerzési tanácsadói megbízással bonyolítottak le. Két esetben központosított közbeszerzést alkalmaztak. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó szerződést nem kötöttek közbeszerzési eljárás mellőzésével. A keret-megállapodásokat, valamint a vállalkozási szerződéseket az ajánlatokkal összhangban kötötték meg, a keret-megállapodások a Kbt-ben előírtaknak meg-feleltek. A vállalkozási szerződésekben a teljesítés elfogadásának rendjét, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket meghatározták. A választáshoz kapcsolódó közbeszerzések szer-ződés szerinti összesített értéke 1611 millió Ft volt.

A választás informatikai rendszere megfelelően működött, nem merült fel olyan probléma, amely feldolgozási fennakadást, tájékoztatási zavart, vagy összesítési hibát okozott volna.

A HVI-k vezetői az ÖM rendeletben meghatározott feladat-típusú elszámolást elkészítették és átadták a TVI-k részére. A TVI-k vezetői az elszámolást és az összesítő elszámolást, valamint a KüM, RÁH-ok és az ÖM az elszámolást határidőn belül elkészítették és megküldték a KEKKH elnöke részére, aki az összesítő elszámolást határidőn belül felterjesztette az Orszá-gos Választási Iroda vezetője útján az önkormányzati miniszter részére. Az önkormányzati miniszter az elszámolásokat elfogadta, a teljesített kiadás 3855 millió Ft, a maradvány 245 millió Ft volt.

A választásban részt vevő szervek ellenőrzési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...