Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Összefoglaló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Cikk:

Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere ellenőrzésének programját a 2007. évtől megújította, azt kiegészítette további - teljesítmény-ellenőrzési - elemekkel. Az ellen-őrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program alapján került sor.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésé-re és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra, valamint az Önkormányzat a 2007. évben kialakította-e és megbízhatóan működtette-e a gazdálkodás belső kontrolljait, a feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, illetve a belső ellenőrzés. Utóellenőrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelően hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Az Önkormányzat a 2005-2008. évi költségvetési rendeleteiben a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát nem biztosította. A 2005-2008. évi költségvetési rendeletekben a költségvetési kiadási főösszeg megállapításakor a jogszabályi előírásokkal ellentétesen finanszírozási célú pénzügyi műveleteket vettek figyelembe költségvetési hiányt módosító költségvetési kiadásként. A költségvetés végrehajtása során a 2005-2006. években a tervezettől alacsonyabb összegű pénzügyi hiánnyal, a 2007. évben pénzügyi többlettel zárták az évet. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2007. évre javult, a pénzeszközök év végi állománya fedezetet biztosított a rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi rendezésére.

Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénybevételére és fel-használására a belső szabályozottság és a szervezettség terén összességében nem volt eredményes, mivel nem határozták meg a támogatott fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos eljárási és kapcsolattartási rendet, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatokat. Az Önkormányzat a 2005-2008. I. félévében 14 európai uniós pályázat benyújtásáról döntött, melyek közül hat volt eredményes. A 2005-2008. évi költségvetési rendeletek a vonatkozó jogszabályi előírások ellenére nem tartalmazták az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési feladatok bevételi és kiadási, valamint a több éves kihatással járó európai uniós feladatok előirányzatait. A Polgármesteri hivatalban az e-közigazgatás keretében történő ügyintézést egyes ügykörökben 1. és 2. elektronikus szolgáltatási szinten valósították meg. A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség elektronikus teljesítése során nem tartották be a vonatkozó rendeletben előírt elnevezést és szerkezeti rendet. A jegyző a honlapon nem tette közzé a 2005-2007. évi költségvetési beszámolók szöveges indoklását, valamint az Önkormányzat által nyújtott nem normatív céljellegű fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat, míg a közzétett céljellegű működési támogatások esetében a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat nem tartalmazta a közzététel.

A költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága közepes kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző nem szabályozta az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának és teljesíthetőségének ellenőrzését, a belső kontrollok működésének megbízhatósága jó volt. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mert a jegyző nem készítette el a gazdasági szervezet ügyrendjét. A gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kialakított belső kontrollok kiválóan működtek. A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozásának hiányosságai a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában magas kockázatot jelentettek, mivel a jogszabályi előírás ellenére az Önkormányzat belső ellenőrzési egységet nem hozott létre, valamint a belső ellenőrzés nem rendelkezett kockázat-elemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel. A belső ellenőrzés működésénél a kialakított kontrollok megbízhatósága jó volt. A jegyző a 2006. és a 2007. évi költségvetési beszámoló keretében jogszabályi előírás ellenére nem számolt be a Polgármesteri hivatal FEUVE rendszerének, illetve a belső ellenőrzésének működtetéséről. A polgármester az előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztette az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben, a zárszámadáshoz kapcsolódóan a normatív állami hozzájárulások igénylését és elszámolását a 2005. évben, valamint a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát ellenőrizte. Az Önkormányzatnál végzett ÁSZ ellenőrzések javaslatai összességében 77%-ban hasznosultak, 9%-ban részben teljesültek, 14%-ban nem valósultak meg.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett a jogszabályi előírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyző részére. A helyszíni vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az ellenőrzés megállapításairól, segítse elő a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...