Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A 2014. évi választások adatvédelmi szempontból

Létrehozva: 2014. február 6.
Módosítás: 2014. február 6.
Forrás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adatvédelmi szempontból az országgyűlési választás és az azt megelőző kampány kiemelt jelentőségű, hiszen rövid idő alatt több millió választópolgár személyes adata kerül a pártok, jelölő szervezetek és jelöltek kezelésébe.

A 2014-es év ugyanakkor ebből a szempontból is különleges lesz: egyrészt az országgyűlési és az önkormányzati választások mellett sor kerül idén az Európai Parlament tagjainak választására is, másrészt pedig ez az év lesz a választási reform keretében elfogadott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) első erőpróbája. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) ezért folytatni kívánja azt a korábbi adatvédelmi biztosi hagyományt, hogy a választások előtt felhívja a kampányban résztvevők figyelmét a vonatkozó adatvédelmi követelmények betartására.

A választási adatkezelések vizsgálata során a Hatóság a polgárok személyes adatainak védelmét hivatott szem előtt tartani. Az ügyek megítélésekor ugyanakkor tekintettel kell lenni arra is, hogy egy demokratikus jogállamban közérdek fűződik a polgárok választójogának tájékozott és aktív gyakorlásához, így a pártoknak, jelölő szervezeteknek méltányolható érdeke fűződik az adatok kezeléséhez.

A választási adatkezelések két, jól elkülöníthető – az ajánlás jogintézményéhez kapcsolódó, illetőleg a kampány célját szolgáló – csoportját különböztethetjük meg.
 

A Hatóság az ajánlások gyűjtésével kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, a jelölő szervezetek, illetőleg az ajánlások gyűjtésében résztvevők figyelmét:

- Nem kell kérelmezni az ajánlások gyűjtése céljából végzett adatkezelések nyilvántartásba vételét. Ez nem vonatkozik az ajánlások gyűjtésének előkészítésével összhangban végzett adatkezelésekre.
- Az ajánlást gyűjtők a választópolgárok magánszférájának maximális tiszteletben tartása mellett járjanak el a tevékenységük során.
- Tilos az ajánlásért bármely ellentételezés adása és elfogadása.

- Az ajánlóíveken szereplő adatokat a jelöltállítástól eltérő célra felhasználni jogellenes, nem megengedett ezért az ajánlóívek másolása (sokszorosítása, fénymásolása), illetőleg duplikált adatbázisok létrehozatala az azokon szereplő információk alapján.
- Az ajánló személye nem hozható nyilvánosságra, bizalmasan kezelendő.

- Az ajánlást adó választópolgároknak méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy ellenőrizni tudják, valóban az a személy gyűjti a személyes és különleges adataikat, aki az ajánlóíven szerepel. Célszerű lenne ezért az, ha a gyűjtésben részt vevők – a választópolgárok erre irányuló kérésére – igazolni tudnák a személyazonosságukat.
- A jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, illetőleg a jelölő szervezetek – a választópolgárok tájékoztatása, valamint az esetleges jogsértések felderítése érdekében – törekedjenek pontos és naprakész adatbázis vezetésére azokról a személyekről, akik az ajánlások gyűjtésében részt vesznek.


A Hatóság továbbá felhívja a választópolgárok figyelmét arra, hogy aláírás előtt győződjenek meg arról, hogy az ajánlóíven szerepel-e sorszám és pecsét, valamint fel van-e azon tüntetve az ajánlást gyűjtő személy neve és aláírása. Fokozottan ügyeljenek arra, hogy olyan ajánlóívet, amelyen nem szerepelnek ezek az adatok, ne írjanak alá.

A kampánycélú adatkezelésekkel kapcsolatban a Hatóság az alábbiakra hívja fel a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek figyelmét:

- Amennyiben a központi névjegyzék, illetőleg a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásának felhasználásával juttatnak kampányanyagokat a választópolgárok részére, akkor az érintetteket e tényről tájékoztatni kell.
- Nyilvános terjesztésű telefonkönyvből azon magánszemély előfizetők telefonszámait lehet leválogatni és felhívni, akik hozzájárultak annak közzétételéhez és előfizetői szerződésükben a közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás célját szolgáló megkeresések fogadását sem zárták ki.
- Nem megengedett az olyan hívórendszer alkalmazása, amely a számgenerálás elvén alapszik, mert ennek használata sértheti a választópolgárok magánszféráját.
- Nyilvános telefonszámokat tartalmazó adatbázist hasznosító automatizált hívórendszer csak akkor alkalmazható, ha az adatbázis kizárólag azoknak az előfizetőknek az aktuális adatait tartalmazza, akik az előfizetői szerződésükben hozzájárultak számuk közzétételéhez, valamint a marketing és tájékoztatási célú megkeresések fogadását sem zárták ki, illetve az automatikus hívások a szimpatizánsok által önként rendelkezésre bocsátott telefonszámok alapján bonyolódnak. Biztosítani kell továbbá a hívások megszakíthatóságát az érintettek részére. - Kizárólag azoknak a választópolgároknak küldhető kampányanyag elektronikus levelezési cím vagy mobiltelefonszám felhasználásával, akik korábban ezeket az adataikat a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, a jelölt vagy a jelölő szervezetek rendelkezésére bocsátották, és kinyilvánították, hogy ezen információk útján is kapcsolatot kívánnak tartani velük.
- A jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek kötelesek a választási kampány céljából folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét kérelmezni a Hatóságtól. Ennek megfelelően különbséget kell tenni a választási kampány céljából végzett általános, illetőleg a választási kampány keretén belül jól elkülöníthető, eseti célú kampánytevékenységek között.


A nyilvánosságra hozott személyes adatok kampánycélú felhasználásával kapcsolatban a Hatóság az alábbiakra hívja fel a jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét:

- Tilos az egyéni vállalkozók adatait tartalmazó adatbázisokat és nyilvános szakértői névjegyzékeket (könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása, stb.) kampánycélra felhasználni.
- Közvetített címzett üzenetek esetén azok kiküldését megelőzően gondosan értékelni kell a jogi környezetet.

A Hatóság a fentiekre való tekintettel felhívja a jelölő szervezetek figyelmét arra, hogy a választási eljárással kapcsolatos adatkezelések tekintetében jelöljenek ki olyan személyeket, akik biztosítják a kapcsolattartást a választópolgárokkal.

Az önkéntesek adatainak kezelésével kapcsolatban a Hatóság az alábbiakra hívja fel a jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét:

- A jelöltek és jelölő szervezetek csak olyan jelentkezési lapokat fogadjanak be, amely a saját adatbázisukban regisztrált tagtól érkezett.
- Azon személyek adatait, akik a megerősítés iránti megkeresés során nem járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez, nem tarthatják nyilván, "negatív adatbázis" nem képezhető.
- Az elsődleges címzettek figyelmét minden esetben fel kell hívni arra, hogy az adatközlés csak a másodlagos címzett tudtával és beleegyezésével történhet.


A Hatóság ajánlása a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről teljes terjedelemben elérhető ezen a linken.

Ugrás vissza Ugrás vissza...